Informujemy, że od dnia 11 marca 2019 roku nastąpi zmiana rozkładu jazdy linii nr 9.

Badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp z o.o w Szczecinku

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Warunki badania sprawozdania finansowego:

1. Badanie należy przeprowadzić wraz z przekazaniem opinii i raportem z badania w terminie od 02.02.2016r. do 31.03.2016r.

2. Biegły rewident przeprowadzający badanie musi posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm branży transportowej (wykaz badanych firm należy dołączyć do oferty).

3. Biegły rewident na posiedzeniu Rady Nadzorczej KM Sp. z o.o.w Szczecinku  złoży stosowne wyjaśnienia i udzieli informacji dotyczących sprawozdania Spółki za badany rok.

4. Oferty zawierające:

  • cenę,
  • termin badania sprawozdania,
  • informację o firmie,
  • aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru,
  • odpis wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
  • projekt umowy,
  • wykaz firm badanych przez firmę lub wskazanego biegłego rewidenta w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli trwa ona krócej niż 3 lata),

należy przesłać pocztą na adres:

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.
ul. Cieślaka 4
78-400 Szczecinek

lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego” w terminie do 23 października 2015r. do godz. 15-tej.

5. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

6. Otwarcie ofert nastąpi 28 października 2015r. w siedzibie Spółki. Wybór biegłego rewidenta nastąpi w dniu 28 października 2015r.        

7. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Zarząd  KM Sp. z o.o. w Szczecinku  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl