Komunikacja Miejska

 

Każdego dnia, nieprzerwanie świadczymy usługi transportu miejskiego na terenie Szczecinka oraz kilku pobliskich miejscowości. Nasz tabor jest dla tysięcy osób, korzystających na co dzień ze środków komunikacji publicznej swoistą gwarancją punktualnego dostania się do szkoły, pracy, czy urzędu.

Robimy wszystko, aby poziom usług, oferowanych przez naszą Spółkę wychodził naprzeciw wysokim oczekiwaniom dzisiejszych czasów oraz społeczności Szczecinka.

REGULAMIN PRZEWOZÓW
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o w Szczecinku

Regulamin określa zasady przewozu osób i rzeczy oraz tryb prowadzenia kontroli biletów
w autobusach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Szczecinku


I PRZEPISY OGÓLNE

1. Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinka przewozi osoby i rzeczy według zasad określonych w niniejszym regulaminie. Przewóz odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w regularnej komunikacji, zgodnie z rozkładem jazdy podanym do wiadomości publicznej.
2. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach. W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysiadanie poza przystankami lecz wyłącznie w warunkach nie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
3. Pasażerowie chcący skorzystać z przystanku "na żądanie" obowiązani są uprzedzić o tym prowadzącego pojazd.
 

II PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Komunikacja Miejska zapewnia podróżnym odpowiednie środki bezpieczeństwa i higieny, należytą obsługę oraz dostępność rozkładu jazdy autobusów.
2. W autobusach wyznaczone są miejsca dla inwalidów oraz podróżnych z dziećmi do lat czterech.
3. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz określonych w niniejszym regulaminie.
4. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusie - same lub poprzez posiadane rzeczy, mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego.
5. Osoby uciążliwe dla podróżnych mogą być usunięte z autobusu, chyba że naruszy to zasady współżycia społecznego.
 

III PRZEWÓZ OSÓB

1. Przewóz osób w komunikacji miejskiej odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego biletu, bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego - wykaz uprawnień określa taryfa. Obowiązuje wyłącznie bilet z nadrukiem "Komunikacja Miejska - Spółka z o.o. w Szczecinku".
2. Nieważne są bilety zakupione u innych przewoźników.
3. Należną opłatę za przejazd można uiścić, składając nominały biletów do wysokości należnej opłaty taryfowej.
4. Każdego pasażera obowiązuje posiadanie przy sobie oddzielnego biletu, nie wyłączając przypadku grupowego przewozu osób.
5. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi.
6. Bilety okresowe imienne ważne są wyłącznie z legitymacją upoważniającą do posiadania takiego biletu (legitymacje takie nabyć można w siedzibie Spółki). Numer legitymacji powinien być bezwzględnie wpisany na bilecie - znaczku określającym termin ważności tego biletu (np. bilet miesięczny).
 

IV PRZEWÓZ RZECZY

1. Rzeczy zabierane przez podróżnych do autobusów nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody podróżnym i przewoźnikowi, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.
2. Rzeczy zabierane przez podróżnych przewozi się bezpłatnie, jeżeli mieszczą się w ramach masy i rozmiarów określonych w taryfie.
3. Za odpłatnością jak przy przewozie osób, bez stosowania opłat ulgowych, można przewozić:
 a) przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie o wymiarach określonych w taryfie,
 b) rowery dziecięce,
 c) psy, pod warunkiem, że mają nałożony kaganiec i trzymane są na smyczy,
 d) inne zwierzęta, jeżeli są one zabezpieczone przed wyrządzeniem szkody i nie są uciążliwe dla podróżnych.
4. Przewóz innych przedmiotów, zwłaszcza broni palnej, butli gazowych, środków wybuchowych, łatwopalnych, żrących i cuchnących jest zabroniony.
5. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 nie stosuje się do broni palnej przewożonej przez osoby zobowiązane do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje.
6. Wniesienie przez podróżnego do autobusu bagażu, zwłaszcza wózków i rowerów dziecięcych może odbywać się wyłącznie przez oznaczone drzwi.
7. Zabrania się umieszczania bagażu oraz zwierząt na siedzeniach dla pasażerów.
 

V ZASADY DOTYCZĄCE KASOWANIA BILETÓW

1. Bilet należy skasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
2. Na przystankach początkowych bilet należy skasować najpóźniej po ruszeniu pojazdu.
3. Skasowany bilet należy zachować do kontroli.
4. W przypadku łączenia nominałów biletów, należy je kasować pojedynczo, jeden po drugim.
5. Wydruk kasownika określa numer ewidencyjny pojazdu, datę (miesiąc i dzień), czas odjazdu (godzina i minuta) oraz numer kolejny kursu.
6. W przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwego wydruku na bilecie, należy go skasować ponownie w innym kasowniku tego samego pojazdu.
7. W przypadku awarii pojazdu, zawinionej przez KM, skasowany bilet zachowuje ważność w całości na opłaconej trasie przejazdu pod warunkiem ponownego skasowania go najpóźniej w ciągu 30 minut od chwili wystąpienia awarii.
 

VI KONTROLA BILETÓW

1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów i dokumentów przewozu osób lub bagażu są kontrolerzy posiadający na widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym.
2. Kontrola rozpoczynana jest po uprzednim głośnym jej ogłoszeniu i następnie zablokowaniu kasowników przez prowadzącego pojazd.
3. Kontrola ważności biletów jednoprzejazdowych oraz okresowych, przeznaczonych do kasowania, polega na porównaniu druku kontrolnego, dokonanego przed zablokowaniem kasownika, z wydrukiem kasownika na bilecie pasażera.
4. Pasażer zobowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu.
5. Bilety skasowane nieczytelnie, zniszczone, nieważne i co do których istnieje podejrzenie fałszerstwa, podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem.
6. Kontrolerzy obowiązani są do udzielenia pasażerom informacji dotyczących taryf, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu linii komunikacyjnych KM w Szczecinku.
7. Kontroler ma prawo żądać dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera, który nie posiada biletu lub któremu zatrzymuje bilet.
 

VII OPŁATY DODATKOWE

1. W razie stwierdzenia przez kontrolera braku ważnego biletu na przejazd lub przewóz bagażu, braku dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego albo naruszenie przepisów porządkowych, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat dodatkowych:
 a) za przejazd bez ważnego biletu: 50 - krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego normalnego,
 b) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 40-krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego normalnego,
 c) za przewóz rzeczy i zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłatę: 20 - krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego normalnego,
 d) za naruszenie przepisów porządkowych: 20 - krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego normalnego,
 e) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny: 150 - krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowe\go normalnego.
2.  Podróżny, który nie posiada w chwili kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej, chyba że w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej zapłaty przedłoży dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - ważny w dniu kontroli. W takim przypadku opłata dodatkowa zostaje umorzona po uiszczeniu przez pasażera opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% tej opłaty.
3. W przypadku uiszczenia opłaty u kontrolera lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30 %.
4. Po upływie 30 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty dodatkowej, jej ściągnięcie odbywa się na drodze sądowej.
 

VIII TARYFY

1. Taryfa opłat za przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej - Spółka z o.o. w Szczecinku określona jest Uchwałą Rady Miasta Szczecinek.
2. Aktualna taryfa opłat wywieszona jest w każdym autobusie KM oraz punktach sprzedaży biletów.
3. Zmiana taryfy opłat nie powoduje utraty ważności dotychczas obowiązujących biletów. Pasażer ma obowiązek połączyć nominały biletów tak, aby dawały one wartość aktualnie obowiązującej opłacie za przejazd.
 

IX SKARGI l WNIOSKI

  1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania przewozów (realizacji rozkładu jazdy, zachowania się prowadzących pojazdy, itp.) można składać na piśmie w siedzibie Komunikacji Miejskiej - Spółka z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 4.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl