Badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zarząd  Komunikacji Miejskiej  w Szczecinku Sp. z  o. o.
przy ul. Cieślaka 4  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

 Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Badanie należy przeprowadzić wraz z przekazaniem opinii i raportem z badania w terminie od 01.03.2017r. do 31.03.2017r.
 2. Biegły rewident przeprowadzający badanie musi posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm branży transportowej (wykaz badanych firm należy dołączyć do oferty).
 3. Biegły rewident na posiedzeniu Rady Nadzorczej KM Sp. z o.o. w Szczecinku  złoży stosowne wyjaśnienia i udzieli informacji dotyczących sprawozdania Spółki za badany rok.
 4. Oferty zawierające:
 1. cenę,
 2. termin badania sprawozdania,
 3. informację o firmie,
 4. aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru,
 5. odpis wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 6. projekt umowy,
 7. wykaz firm badanych (przez firmę lub wskazanego biegłego rewidenta) w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli trwa ona krócej niż 3 lata),

należy przesłać pocztą na adres:

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.
78-400 Szczecinek
ul. Cieślaka 4

lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego” w terminie do 24 października 2016r. do godz. 15-tej.

 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 25 października 2016r. w siedzibie Spółki.
  Wybór biegłego rewidenta nastąpi w dniu  25 października 2016r.          
 3. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Zarząd  KM Sp. z o.o. w Szczecinku  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl