Regulamin

REGULAMIN

Przewozu osób i bagażu ręcznego w publicznym transporcie zbiorowym, wykonywanym przez Komunikację Miejską Sp. z o.o. w Szczecinku

 

Rozdział I
Przepisy ogólne.

§ 1

 1. Regulamin przewozu osób i bagażu, zwany dalej „Regulaminem” stosuje się w komunikacji miejskiej w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Szczecinek, wykonywanym przez Komunikację Miejską Sp. z o.o. w Szczecinku.
 2. Przepisy regulują:
  1. przepisy obowiązujące przy przewozie osób
  2. przepisy obowiązujące przy przewozie zwierząt i bagażu podręcznego
  3. skargi, odwołania i reklamacje.

 

Rozdział II

Przepisy obowiązujące przy przewozie osób

§ 2

 1. Za chwilę zawarcia umowy przewozu uważa się moment wejścia do pojazdu.
 2. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.
 3. Wsiadanie do pojazdu odbywa się przednimi i środkowymi drzwiami. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd. Osoby na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi wchodzą do pojazdu drzwiami środkowymi.  
 4. Wysiadanie z pojazdu odbywa się przednimi i środkowymi drzwiami.
 5. Pasażerowie nie powinni utrudniać wejścia i wyjścia z pojazdu innym pasażerom.
 6. Wsiadanie do pojazdu na końcowych przystankach dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy i po podjechaniu pojazdu na przystanek dla wsiadających. Pasażerowie nie mogą przebywać w autobusie w czasie zmiany kierunku jazdy.
 7. Kierujący pojazdem, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy zobowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym zajęcia miejsca w pojeździe (nie dotyczy przerwy określonej przepisami prawa pracy).
 8. Sygnał odjazdu z przystanku daje kierujący pojazdem, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go.
 9. Zabronione jest ruszanie pojazdem z przystanku przed zamknięciem drzwi.

§ 3

 1. Pasażerowie zajmujący miejsce oznaczone "dla inwalidy" i "dla osoby z dzieckiem na ręku" zobowiązani są zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się pasażera, dla którego jest ono przeznaczone.
 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu, pasażerowie niepełnosprawni korzystający z wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych są zobowiązani do ich zabezpieczenia. W przypadku, gdy w pojeździe znajdują się urządzenia zabezpieczające przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, pasażerowi są zobowiązani z nich skorzystać.
 3. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsc w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, rozmawiać z kierującym w czasie jazdy ani zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie pojazdu.
 4. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, w celu uniknięcia uszkodzenia ciała lub mienia, powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy. Operator oraz Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezastosowaniem się do tego przepisu.
 5. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów (w tym telefonicznych), spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz korzystania ze sprzętu audio użytkowanego przez słuchawki.

§ 4

 1. Kierujący pojazdem lub kontroler może odmówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osobom:
  1. nietrzeźwym,
  2. uciążliwym dla innych pasażerów,
  3. odbiegających od standardowych norm zwyczajowych, wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem, wsiadania do autobusu w odzieży mogącej spowodować zanieczyszczenie pojazdu lub innych pasażerów(np. odzież robocza z widocznymi śladami zabrudzeń),
  4. zachowującym się agresywnie wobec pasażerów lub obsługi,
  5. próbującym przewożenia bagażu niedozwolonego,
  6. prowadzącym w autobusie handel lub akwizycję.

 

 1. W pojazdach zabronione jest:
  1. otwieranie drzwi podczas jazdy lub zatrzymania pojazdu poza przystankiem autobusowym,
  2. używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,
  3. nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
  4. wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego po sygnale odjazdu,
  5. zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
  6. wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
  7. korzystanie z urządzeń audio lub wideo w sposób przeszkadzający innym pasażerom albo zakłócanie spokoju w pojeździe w inny sposób,
  8. palenie tytoniu, papierosów elektronicznych  i spożywanie napojów alkoholowych,
  9. wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
  10. spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić odzież innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
  11. wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody,
  12. przewożenie w wózku dziecka niezapiętego szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z niego oraz niezabezpieczenie wózka przed przemieszczaniem się wewnątrz pojazdu,
  13. siadanie na barierkach ochronnych w przegubie pojazdu, na podłodze lub stopniach, miejscach przeznaczonych do przewozu bagażu,
  14. wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
  15. umieszczanie na siedzeniach zwierząt lub bagażu,
  16. prowadzenie wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy,
  17. żebranie i sprzedaż obnośna,
  18. przebywania w autobusie pasażerów podczas postoju na pętli autobusowej (przystankach końcowych),
  19. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych,

                                                                      § 5

 1. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi przysługuje prawo kontynuowania podróży następnym pojazdem linii przebiegającej tą trasą.
 2. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak: zagrożenie zdrowia lub życia pasażera albo prowadzącego pojazd, popełnienie przestępstwa, rażącego naruszenia przepisów porządkowych, kierujący pojazdem jest uprawniony do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej lub placówki służby zdrowia.
 3. Kierujący pojazdem zaopatrzonym w odpowiednie urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, zobowiązany jest do udzielenia pomocy tym osobom przy wejściu i wyjściu z pojazdu.

 

Rozdział III
Przepisy obowiązujące przy przewozie zwierząt i bagażu podręcznego

§ 6

 1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 2. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:
  1. małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów,
  2. psów, w liczbie nie większej niż jeden  pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy;

pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem).

 1. przewóz deskorolek, hulajnóg złożonych w pojazdach może odbywać się, jeżeli nie utrudnia to przejścia, nie naraża na szkodę innych pasażerów i ich mienia oraz nie zasłania widoczności kierującemu pojazdem lub nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.

 

 1. Zabrania się przewożenia w pojazdach:
  1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami, farbami, chemikaliami itp.),
  2. przedmiotów szklanych, niezabezpieczonych przed rozbiciem,
  3. przedmiotów większych niż 60 cm x 100 cm x 40 cm [szer x wys x głębokość],
  4. Przewóz rowerów,  hulajnóg rozłożonych w pojazdach jest zabroniony.
  5. przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie innych przepisów prawa.
 2. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewożonym przez niego bagażem lub zwierzęciem.
 3. Pasażer, na żądanie innych pasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera, zobowiązany jest:
  1. zdjąć plecak, jeżeli utrudnia on przejście,
  2. opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zwierzę zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych pasażerów,
  3. opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w ust. 3.

 

 1. Kierujący pojazdem obowiązany jest przekazać niezwłocznie rzecz znalezioną w pojeździe do siedziby firmy.

Rozdział IV
Skargi, odwołania i reklamacje

§ 7

 1. Skargi i reklamacje dotyczące realizacji przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego mogą być przesyłane na adres Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek, e-mail: sekretariat@km.szczecinek.pl
 2. Skargi, odwołania i reklamacje Operator rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od złożenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.
 4.  

Obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

 

Załącznik:

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl