Regulamin

REGULAMIN

Przewozu osób i bagażu ręcznego w publicznym transporcie zbiorowym, wykonywanym przez Komunikację Miejską Sp. z o.o. w Szczecinku

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Regulamin przewozu osób i bagażu środkami transportu publicznego organizowanego przez Miasto Szczecinek, zwany dalej „Regulaminem” określa:
  1. Zasady korzystania przez pasażerów z przewozów wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej na terenie miasta Szczecinek.
  2. Uprawnienia i obowiązki pasażerów wynikające z zawarcia umowy przewozu.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. pojazd - środek transportu wykorzystywany w transporcie zbiorowym,
  2. przewóz – transport osób, bagażu i zwierząt,
  3. pasażer - osoba, która zawarła umowę przewozu
  4. rozkład jazdy - określony na podstawie Prawa przewozowego plan kursów pojazdów, podawany do publicznej wiadomości poprzez określenie w minutach częstotliwości kursowania pojazdów albo planowanych godzin odjazdu pojazdu z przystanku komunikacyjnego z tolerancją przyspieszenia do 1 minuty lub opóźnienia do 3 minut,
  5. operator - podmiot świadczący, na podstawie umowy zawartej z Miastem Szczecinek, usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) zgodnie z brzmieniem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 

Rozdział II

Przepisy obowiązujące przy przewozie osób

§ 2

 

 1. Za chwilę zawarcia umowy przewozu uważa się moment wejścia do pojazdu.
 2. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko  na przystankach komunikacyjnych oznakowanych znakiem drogowym D-15 „Przystanek autobusowy”, określonych w rozkładzie jazdy danej linii komunikacyjnej, po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.
 3. W przypadku zamiaru wejścia do pojazdu lub wyjścia z niego na przystanku komunikacyjnym oznaczonym „nż” (na żądanie), pasażer zobowiązany jest:
  1. stanąć na przystanku w widocznym dla prowadzącego pojazd miejscu i zasygnalizować w sposób widoczny i jednoznaczny (np. ręką), intencję wejścia do pojazdu,
  2. nacisnąć w pojeździe odpowiednio oznaczony przycisk „STOP” – sygnalizujący kierowcy zamiar wyjścia z pojazdu,
  3. wskazane czynności winny być dokonane odpowiednio wcześnie (po pierwszej zapowiedzi przystanku) i w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku,
  4. osoby z widoczną niepełnosprawnością ruchową lub osoby niewidome i niedowidzące poruszające się z białą laską lub psem asystującym zamierzające wsiąść na przystanku „na żądanie” powinny oczekiwać w widocznym dla kierowcy miejscu, umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku. Kierowca ma obowiązek zatrzymać pojazd na tym przystanku nawet w przypadku braku sygnalizacji takiej potrzeby ze strony osoby niepełnosprawnej.
 4. Wsiadanie do pojazdu odbywa się wszystkimi drzwiami. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd. Osoby na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi wchodzą do pojazdu drzwiami środkowymi.  
 5. Pasażerowie nie powinni utrudniać wejścia i wyjścia z pojazdu innym pasażerom.
 6. Wsiadanie do pojazdu na końcowych przystankach jest zabronione.
 7. Wsiadania do pojazdu na przystankach początkowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy nie wcześniej niż 1 minutę przed planowanym odjazdem.
 8. Pasażerowie nie mogą przebywać w autobusie w trakcie realizacji przez kierującego czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy bądź realizacją przerwy posiłkowej, między kursowej.
 9. Sygnał odjazdu z przystanku daje kierujący pojazdem, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go.
 10. Zabronione jest wysiadanie i wsiadanie do pojazdu po sygnale odjazdu.
 11. Zabronione jest ruszanie pojazdem z przystanku przed zamknięciem drzwi.
 12. Za punktualnie zrealizowany uważa się kurs przyśpieszony o 1 minutę (+ 1 min.) lub opóźniony 3 minuty (- 3 min.).

§ 3

 1. Pasażerowie zajmujący miejsce oznaczone "dla inwalidy" i "dla osoby z dzieckiem na ręku" zobowiązani są zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się pasażera, dla którego jest ono przeznaczone.
 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu, pasażerowie niepełnosprawni korzystający z wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych są zobowiązani do ich zabezpieczenia. W przypadku, gdy w pojeździe znajdują się urządzenia zabezpieczające przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, pasażerowi są zobowiązani z nich skorzystać.
 3. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsc w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, rozmawiać z kierującym w czasie jazdy ani zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie pojazdu.
 4. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, w celu uniknięcia uszkodzenia ciała lub mienia, powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy. Operator oraz Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezastosowaniem się do tego przepisu.
 5. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów (poza rozmowami telefonicznymi prowadzonymi za pomocą zestawu jednej słuchawki i mikrofonu), spożywania posiłków, palenia tytoniu lub papierosów elektronicznych.

§ 4

 1. Kierujący pojazdem lub kontroler może odmówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osobom:
  1. nietrzeźwym,
  2. uciążliwym dla innych pasażerów,
  3. odbiegających od standardowych norm zwyczajowych, wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem, wsiadania do autobusu w odzieży mogącej spowodować zanieczyszczenie pojazdu lub innych pasażerów(np. odzież robocza z widocznymi śladami zabrudzeń),
  4. zachowującym się agresywnie wobec pasażerów lub obsługi,
  5. próbującym przewożenia bagażu niedozwolonego,
  6. prowadzącym w autobusie handel lub akwizycję.

 

 1. W pojazdach zabronione jest:
  1. otwieranie drzwi podczas jazdy lub zatrzymania pojazdu poza przystankiem autobusowym,
  2. używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,
  3. nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
  4. wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego po sygnale odjazdu,
  5. zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
  6. wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
  7. korzystanie z urządzeń audio lub wideo w sposób przeszkadzający innym pasażerom albo zakłócanie spokoju w pojeździe w inny sposób,
  8. palenie tytoniu, papierosów elektronicznych i spożywanie napojów alkoholowych,
  9. wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
  10. spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić odzież innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
  11. wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody,
  12. przewożenie w wózku dziecka niezapiętego szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z niego oraz niezabezpieczenie wózka przed przemieszczaniem się wewnątrz pojazdu,
  13. siadanie na barierkach ochronnych w przegubie pojazdu, na podłodze lub stopniach, miejscach przeznaczonych do przewozu bagażu,
  14. wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
  15. umieszczanie na siedzeniach zwierząt lub bagażu,
  16. prowadzenie wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy,
  17. żebranie i sprzedaż obnośna,
  18. przebywania w autobusie pasażerów podczas postoju na pętli autobusowej (przystankach końcowych),
  19. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych,

 

 1. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak: zagrożenie zdrowia lub życia pasażera albo prowadzącego pojazd, popełnienie przestępstwa, rażącego naruszenia przepisów porządkowych, kierujący pojazdem jest uprawniony do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej lub placówki służby zdrowia.

 

 1. Kierujący pojazdem zaopatrzonym w odpowiednie urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, zobowiązany jest do udzielenia pomocy tym osobom przy wejściu i wyjściu z pojazdu.

Rozdział III
Przepisy obowiązujące przy przewozie zwierząt i bagażu podręcznego

§ 5

 1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

 

 1. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:
  1. małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów,
  2. psów, w liczbie nie większej niż jeden  pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy;

pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem).

 1. przewóz deskorolek, hulajnóg złożonych w pojazdach może odbywać się, jeżeli nie utrudnia to przejścia, nie naraża na szkodę innych pasażerów i ich mienia oraz nie zasłania widoczności kierującemu pojazdem lub nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.

 

 1. Zabrania się przewożenia w pojazdach:
  1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami, farbami, chemikaliami itp.) np. pralek, drzwi, butli gazowej, piły mechanicznej itp.,
  2. przewóz paliw,
  3. przedmiotów szklanych, niezabezpieczonych przed rozbiciem,
  4. przedmiotów większych niż 60 cm x 100 cm x 40 cm [szer x wys x głębokość],
  5. przewóz rowerów,  hulajnóg rozłożonych w pojazdach jest zabroniony.
  6. przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie innych przepisów prawa.

 

 1. Pasażer odpowiada za wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku z przewożonym przez niego bagażem lub zwierzęciem w pojeździe i na rzecz osób trzecich.

 

 1. Pasażer, na żądanie innych pasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera, zobowiązany jest:
  1. zdjąć plecak, jeżeli utrudnia on przejście,
  2. opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zwierzę zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych pasażerów,
  3. opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w ust. 3.

 

 1. Kierujący pojazdem obowiązany jest przekazać niezwłocznie rzecz znalezioną w pojeździe do siedziby firmy.

Rozdział IV

Postępowanie z rzeczami znalezionymi

 

§7

 

 1. Sposób postępowania z rzeczami znalezionymi reguluje szczegółowo Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.
 1. Rzeczy znalezione w pojazdach transportu publicznego zostają zdeponowane na dyspozytorni Operatora na ul. Cieślaka 4 w Szczecinku i przechowywane przez okres 3 dni.
 2. Po upływie 3 dni od dnia otrzymania (znalezienia) rzeczy i braku odbioru tej rzeczy przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy, Operator przekazuje rzeczy Staroście Szczecineckiemu.
 3. W przypadku gdy przechowanie lub oddanie rzeczy przez Operatora jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami, Operator może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, właściwemu staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym rzecz się znajduje.
 4. Poniesione przez Operatora lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.
 5. Operator przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

Rozdział V
Skargi, odwołania i reklamacje

§ 8

 1. Skargi i reklamacje dotyczące realizacji przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy przesyłać na adres Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek, e-mail: sekretariat@km.szczecinek.pl
 2. Skargi, odwołania i reklamacje Operator rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od złożenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

 

Załącznik:

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl