Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

 

Zarząd  Komunikacji Miejskiej  w Szczecinku Sp. z  o. o.
przy ul. Cieślaka 4  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020.

 

 Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Badanie należy przeprowadzić wraz z przekazaniem opinii i raportem z badania w terminie do 30.04.2020r. za rok 2019; do 30.04.2021r za rok 2020r.
 2. Biegły rewident przeprowadzający badanie musi posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm branży transportowej (wykaz badanych firm należy dołączyć do oferty).
 3. Biegły rewident na posiedzeniu Rady Nadzorczej KM Sp. z o.o. w Szczecinku  złoży stosowne wyjaśnienia i udzieli informacji dotyczących sprawozdania Spółki za badany rok.
 4. Oferty zawierające:
 1. cenę,
 2. termin badania sprawozdania,
 3. informację o firmie,
 4. aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru,
 5. odpis wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
 6. projekt umowy,
 7. wykaz firm badanych (przez firmę lub wskazanego biegłego rewidenta) w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli trwa ona krócej niż 3 lata),

należy przesłać pocztą na adres:

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.
78-400 Szczecinek
ul. Cieślaka 4

lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego 2019 i 2020 rok ” w terminie do 23 września  2019r. do godz. 15-tej.

 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.
 2. Otwarcie ofert oraz wybór biegłego rewidenta nastąpi w październiku  2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek.
 3. Umowa  na badanie sprawozdania finansowego zostanie zawarta w terminie umożliwiającym audytorowi udział w inwentaryzacji składników majątkowych Spółki ( za 2019 rok – inwentaryzacja w XI 2019, za 2020 rok – inwentaryzacja w XI 2020r.).
 4. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 1. Zarząd  KM Sp. z o.o. w Szczecinku  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl