Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku zatrudni elektromechanika i diagnostę. Szczegóły w zakładce "o firmie" w "ofertach pracy".

Uprawnienia do ulg

UPRAWNIENIA 

do ulg i zwolnień w przejazdach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Szczecinku na podstawie Uchwały Rady Miasta  Szczecinek nr XII/99/1015 z dnia 06 lipca 2015 r.

§ 1

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich miejskich liniach dziennych i nocnych uprawnieni są:

 1. posłowie i senatorowie RP;
 2. inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi;
 3. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
 4. przewodnicy   towarzyszący   inwalidom   wojennym    i   inwalidom   wojskowym zaliczonym   do   I   grupy   inwalidzkiej   (całkowicie   niezdolnych   do   pracy   oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji);
 5. uczniowie   realizujący  obowiązek  szkolny w szkołach   specjalnych   oraz  ich opiekunowie,   wyłącznie   w   przejazdach   z   miejsca   zamieszkania   do   szkoły i z powrotem;
 6. dzieci do ukończenia 4 lat;
 7. pracownicy Przewoźnika, zatrudnieni w ramach umowy o pracę oraz emeryci – dawni pracownicy Przewoźnika, których ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę był Przewoźnik;
 8. ociemniali i ich przewodnicy;
 9. inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadający dawną I grupę inwalidzką i ich opiekunowie;
 10. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (po oddaniu 18 litrów krwi mężczyźni i 15 litrów krwi kobiety), zamieszkali na terenie powiatu szczecineckiego;
 11. osoby po ukończeniu 70 roku życia.

 

§ 2

Do korzystania z  50 % ulgi za przejazdy na podstawie biletów jednoprzejazdowych i biletów miesięcznych na wszystkich miejskich liniach dziennych i nocnych uprawnieni są:

 1. kombatanci i osoby represjonowane;
 2. studenci publicznych i niepublicznych uczelni;
 3. młodzież dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna;
 4. dzieci powyżej 4 roku życia do ukończenia 7 lat;
 5. uczniowie dziennych szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz artystycznych - publicznych i niepublicznych do ukończenia 24 roku życia;
 6. emeryci i renciści przed ukończeniem 70 roku życia;
 7. inwalidzi narządu ruchu.

 

§ 3

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, o których mowa w § 1 są:

 1. legitymacja poselska, legitymacja senatorska, zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu lub Senatu albo zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu albo Kancelarię Senatu, zastępujące utraconą lub zniszczoną legitymację poselską albo legitymację senatorską do czasu wydania duplikatu legitymacji;
 2. książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 3. legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez organ rentowy;
 4. książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji - posiadana przez osobę, której towarzyszy przewodnik w podróży,
 5. legitymacja szkoły, placówki opiekuńczo -wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno -wychowawczego, lub innej placówki oświatowej publicznej lub niepublicznej, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny;
 6. dokument  stwierdzający  wiek dziecka, a w szczególności: tymczasowy dowód osobisty, paszport, książeczka zdrowia dziecka lub inny ważny dokument zawierający zdjęcie i informację o dacie urodzenia dziecka;
 7. bilet „wolnej jazdy” wydany przez Przewoźnika;
 8. ważna legitymacja Polskiego Związku Niewidomych wraz z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby ociemniałej (osoba przewodnika - wskazana przez ociemniałego);
 9. orzeczenie lub wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności lub dawnej I grupy inwalidzkiej lub legitymacja inwalidy dokumentująca taką niesprawność, wystawiona przez uprawniony organ (osoba opiekuna - wskazana przez inwalidę);
 10. legitymacja „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej;
 11. dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem i informacją o dacie urodzenie pasażera.

 

§ 5

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z 50 % ulgi w przejazdach, o której mowa w § 2  są:

 1. zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg;
 2. ważna legitymacja studencka;
 3. legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Polskiego Związku Głuchych, legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, legitymacja Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym   Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów, orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawione przez uprawniony organ;
 4. dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: tymczasowy dowód osobisty, paszport, książeczka zdrowia dziecka lub inny ważny dokument zawierający zdjęcie i informację o dacie urodzenia dziecka;
 5. ważna legitymacja szkolna;
 6. legitymacja rencisty lub emeryta wydana przez organ rentowy wraz z dokumentem tożsamości lub inny dokument poświadczający pobieranie emerytury lub renty wraz z dowodem tożsamości;
 7. legitymacja dokumentująca inwalidztwo narządu ruchu, orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do inwalidów narządu ruchu.

DYREKTOR ZARZĄDU

KOMUNIKACJA MIEJSKA

SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINKU

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl