Zapytanie ofertowe

Szczecinek dn. 25.04.2016

Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp z o.o w Szczecinku ogłasza

Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie na  zakup 10-ciu autobusów elektrycznych niskopodłogowych miejskich wraz z systemem ładowania akumulatorów(ładowarki)w ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020.

Załączniki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe 25.04.2016.pdf
  2. Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego - Formularz ofertowy 25.04.2016.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczecinek dn. 29.04.2016

Zmiana treści
w zapytaniu ofertowym w sprawie sporządzenia kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie na  zakup 10-ciu autobusów elektrycznych niskopodłogowych miejskich wraz z systemem ładowania akumulatorów(ładowarki)w ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020."

Zamawiający informuje o zmianie treści w ,,Zapytaniu Ofertowym” w sprawie sporządzenia kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności, wniosku itd. dla w/w zadania, zgodnie z wytycznymi publikowanymi na stronie Instytucji Zarządzającej (http://www.rpo.wzp.pl/) o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na zakup 10-ciu autobusów elektrycznych niskopodłogowych miejskich wraz z systemem ładowania akumulatorów(ładowarki) w ramach  RPO WZ na lata 2014-2020, Nr działania: 2.1,Typ projektu 2: Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru  transportu miejskiego.

1. Zmianie ulega treść zapisów  w ,,Zapytaniu Ofertowym” :

w ust. 5 pkt.1. dotyczący Posiadania wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia
który brzmiał następująco:

  • Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w punkcie 1) jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz usług potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich 3lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 2 dokumentacji aplikacyjnej z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Treść ulega zmianie następująco:

  • Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ust.5pkt. 1) jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz usług potwierdzający wykonanie  minimum 2 dokumentacji aplikacyjnej, które zostały zrealizowane i otrzymały dofinasowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dotyczących Publicznego Transportu Zbiorowego lub Gospodarki Niskoemisyjnej .

 

2. Zmianie ulega treść zapisów  w ,,Zapytaniu Ofertowym” :
   - w opisie kryterium ust.6 pkt c ,,Wiedza i doświadczenie” zapis brzmi:

Ocenie podlega ilość wykonanych aplikacji przez Oferenta o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych, które zostały zrealizowane na podstawie wykonanych aplikacji przez Oferenta w ciągu ostatnich 3 lat. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 15pkt.

Treść ulega zmianie następująco:

Ocenie podlega ilość wykonanych aplikacji przez Oferenta o dofinansowanie, które zostały zrealizowane i dofinasowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dotyczących Publicznego Transportu Zbiorowego lub Gospodarki Niskoemisyjnej. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 15pkt.

 

3. Ponadto Zamawiający informuje , że zmienia  terminu  składania ofert  następująco;
w ust. 7 pkt.1) który brzmi: Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
miejkom@km.szczecinek do dnia 6 maja 2016r. do godziny 12:00.

Treść ulega zmianie następująco:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
miejkom@km.szczecinek do dnia 11 maja 2016r. do godziny 12:00.

Załączniki do pobrania:

  1. Zmiana zapytania ofertowego 29.04.2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczecinek dn. 24.05.2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Załączniki do pobrania:

  1. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczecinek dn. 03.06.2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
po odstąpieniu od podpisania umowy z zamawiającym przez wybranego Wykonawcę

w sprawie sporządzenia kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie na  zakup 10-ciu autobusów elektrycznych niskopodłogowych miejskich wraz z systemem ładowania akumulatorów(ładowarki)w ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020.

Załączniki do pobrania:

  1. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 03.06.2016r .pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczecinek dn. 08.06.2016

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Komunikacja Miejska Spółka z o. o. w Szczecinku informuje, że w zapytaniu ofertowym w sprawie sporządzenia kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności, wniosku itd. dla w/w zadania, zgodnie z wytycznymi publikowanymi na stronię Instytucji Zarządzającej (http://www.rpo'wzp.pl/) o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na zakup 10-ciu autobusów elektrycznych niskopodłogowych miejskich wraz z systemem ładowania akumulatorów(ładowarki) w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, Nr działania: 2.1,Typ projektu 2: Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego została zawarta umowa w dniu 08.06.2016 roku z PROZPED CONSULTING PIOTR ROZPĘDEK ul. Bohaterów Warszawy 91B lok. 7, 70-343 Szczecin.

Załączniki do pobrania:

  1. INORMACJA O ZAWARCIU UMOWY.pdf

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl