ZP-5/2019

Szczecinek, 18 lipca 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe ZP-5/2019

Dotyczy: pomiary elektryczne w obiektach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. prosi o złożenie oferty cenowej  na  wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w przypadku jej wystąpienia) w obiektach naszej spółki wymienionych poniżej.   Prosimy o skalkulowanie oferty i ujęcia wszystkich kosztów, które poniesie Zamawiający.

Jednocześnie informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dopuszczamy możliwość prowadzenia dalszych negocjacji. Złożenie oferty nie oznacza, iż Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku dokona wyboru jakiejkolwiek oferty, a Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Zakres prac do wykonania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w przypadku jej wystąpienia) w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów, przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w obiektach budowlanych Zamawiającego. Obiekty do okresowej kontroli rocznej:
 • Myjnia samochodowa 
 • Wiata zadaszona – stacja paliw ( urządzenia stacji paliw)

Obiekty do okresowej kontroli znajdują się przy ulicy Cieślaka 4 w Szczecinku.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w przypadku jej wystąpienia) w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,  oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów, przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w obiektach budowlanych Zamawiającego. Obiekty do okresowej kontroli pięcioletniej:
 • Hangar nawodny

      Obiekt do okresowej kontroli znajduje się przy ulicy Mickiewicza w Szczecinku.

 1. Protokoły z przeprowadzonych czynności muszą być wykonane dla każdego obiektu oddzielnie.

Zamawiający wymaga, aby w protokołach były umieszczone szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i innych badanych elementów objętych pomiarami. Rysunki muszą umożliwiać lokalizację urządzeń, uziomów i innych badanych elementów objętych pomiarami w terenie.

 1. Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonania usługi.
 1. Czynności związane z pracami  powinny być tak wykonywane, aby nie zakłócały normalnej pracy przedsiębiorstwa.
 1. Prace należy wykonać w terminie 15 dni od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 roku do godziny 10:00
  na adres e-mail w.kaleta@km.szczecinek.pl
  Osoba do kontaktu: Wojciech Kaleta – telefon 501 323 777.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe ZP-52019.pdf

Zamieszczono: Czwartek 18.07.2019r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik:

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieszczono: Poniedziałek 26.08.2019r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl