Regulamin

REGULAMIN

przewozu osób i bagażu autobusami Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Szczecinku.

 

Przepisy ogólne.

1.1.

Regulamin przewozu osób i bagażu autobusami Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. w Szczecinku, zwany dalej „Regulaminem”, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego i nadzorowanego przez Miasto Szczecinek.

1.2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

pojazd: środek transportu wykorzystywany przez przewoźnika w lokalnym transporcie  zbiorowym,

przewoźnik: Komunikacja Miejska spółka z o.o. w Szczecinku,  wykonująca na zlecenie Miasta Szczecinek usługi przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego,

przewóz:  transport osób oraz bagażu wykonywany przez przewoźnika,

pasażer: osoba, która zawarła umowę przewozu,

skasowanie biletu:  nadanie biletowi cech ważności przez dokonanie na nim odpowiedniego zapisu  drukowanego lub elektronicznego, przy użyciu kasownika;  przy czym nadruk pełni jedynie funkcję informacyjną dla pasażera; skasowanie biletu potwierdza wydanie pojedynczego sygnału dźwiękowego kasownika; bilet zakodowany na Karcie Miejskiej kasuje się przez zbliżenie Karty do wyznaczonego pola kasownika i dokonanie na nim zapisu elektronicznego; skasowanie biletu potwierdza wydanie pojedynczego sygnału dźwiękowego kasownika .

1.3.

Za chwilę zawarcia umowy przewozu uważa się moment wejścia do pojazdu.

2.1.

Pasażerowie oraz obsługa pojazdów i kontrolerzy biletów są obowiązani przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2.

Obsługa pojazdu i kontrolerzy biletów są uprawnieni i obowiązani do wydawania wskazówek, uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe funkcjonowanie przewozu oraz egzekwowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

2.3.

Pasażerowie obowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom obsługi pojazdu i kontrolerów biletów.

2.4.

W przypadku awaryjnej zmiany trasy obsługa pojazdu obowiązana jest do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

3.1.

Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, torowisk, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

3.2.

Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu.

 

Przewóz osób.

4.1.

Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach lub stacjach po zatrzymaniu się pojazdu. Wsiadanie odbywa się poprzez przednie drzwi (obok kierowcy), wysiadanie drzwiami środkowymi. Osoby na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi wchodzą do pojazdu drzwiami środkowymi. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.

4.2.

Obsługa pojazdu sygnalizuje zamknięcie drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd, a wsiadające są wewnątrz pojazdu.

4.3.

W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla: osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży, inwalidów (osób niepełnosprawnych) oraz wózków dziecięcych. Osoby wymienione powyżej posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc.

4.4.

W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu innego niż wózek dziecięcy w miejscu wyznaczonym dla wózków dziecięcych, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera z wózkiem dziecięcym i przestawienia przewożonego bagażu.

4.5.

Pasażerowie zajmujący w autobusie miejsca stojące, w czasie jazdy powinni bezwzględnie trzymać się uchwytów lub poręczy.

4.6.

Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu: podczas ruchu pojazdu,  przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu oraz po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

4.7.

Pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku lub gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy oraz na polecenie obsługi pojazdu.

4.8.

Wsiadanie do pojazdu na przystankach lub stacjach krańcowych dozwolone jest za zgodą obsługi pojazdu, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy i po podstawieniu pojazdu na przystanek lub stację początkową.

4.9.

Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" powinien uprzedzić o tym obsługę pojazdu poprzez wciśnięcie przycisku, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku - dać znak przez wyraźne podniesienie ręki. Wskazane czynności winny być dokonane w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

5.1.

Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być usunięte z pojazdu, bądź niedopuszczone do skorzystania z przewozu. W takim przypadku pasażerom nie przysługuje zwrot opłaty za ewentualny przejazd.

5.2.

Osoby nieposiadające ważnego biletu, odmawiające zapłacenia należności za przewóz i odmawiające okazania dokumentu tożsamości kontrolerowi biletów, mogą być usunięte z pojazdu.

5.3.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, obsługa pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.

5.4.

W autobusach oraz na przystankach pasażerom zabrania się:

 1. otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
 2. używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,
 3. zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia,
 4. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 5. siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz  schodach,
 6. spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
 7. spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów lub zanieczyszczenie pojazdu,
 8. przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego,
 9. kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych.

 

Przewóz bagażu.

6.1.

Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

6.2.

Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

6.3.

W przypadku naruszenia przez pasażera powyższych postanowień, obsługa pojazdu może zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera, wraz z przewożonym bagażem lub zwierzęciem.

7.1.

Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:

 1. małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów,
 2. psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy; pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem).

7.2.

Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.

7.3.

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

 1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami, farbami, chemikaliami itp.),
 2. broni, przedmiotów  łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 3. przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

7.4.

Na żądanie innych pasażerów, obsługi pojazdu lub kontrolerów biletów pasażer jest obowiązany:

 1. umieścić przewożony bagaż tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z pojazdu,
 2. opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem lub zwierzęciem, jeżeli są one przewożone w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 

Zasady pobierania opłat oraz kontrola biletów.

8.1.

Pasażer, który nie posiada ważnego biletu okresowego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, jest obowiązany skasować bilet jednorazowy niezwłocznie po wejściu do pojazdu.

8.2.

W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego dopuszcza się sprzedaż biletów jednorazowych przez obsługę pojazdów za odliczoną kwotę.

8.3.

Obsługa pojazdu może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach. W razie opóźnienia pojazdu większego niż 3 minuty w stosunku do rozkładu jazdy obsługa pojazdu może odmówić sprzedaży biletów.

8.4.

W przypadku konieczności zakupu biletu u obsługi pojazdu pasażer bezpośrednio po wejściu do pojazdu obowiązany jest udać się do obsługi pojazdu celem zakupu biletu i natychmiast po zakupie biletu skasować go w najbliższym kasowniku.

8.5.

Brak możliwości nabycia biletu u obsługi pojazdu, będącej jedynie uzupełnieniem stacjonarnej sieci sprzedaży biletów, nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu.

9.1.

Jeżeli bilet nie został skasowany pomimo istnienia takiego wymogu, pasażer nie może legitymować się takim biletem jako uprawniającym do przejazdu.

9.2.

Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie biletu imiennego lub skasowanego biletu jednorazowego. Nieważny jest bilet jednorazowy użyty przez inną osobę korzystającą z przewozu na podstawie tego biletu.

9.3.

Nieważny jest bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisu elektronicznego, numeru biletu lub danych osobowych w przypadku biletu imiennego.

9.4.

Nieważny jest bilet imienny, na którym po naniesieniu zewnętrznych cech biletu imiennego (imię, nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem użytkownika biletu), zostały one w jakikolwiek sposób poprawione, zmienione lub usunięte.

10.1.

Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów posiadający podczas przeprowadzania kontroli biletów na widocznym miejscu identyfikator zawierający: zdjęcie kontrolującego, okres ważności dokumentu, zakres upoważnienia oraz pieczęć i podpis wystawcy.

10.2.

Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów.

Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi biletów dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego.

10.3.

W przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów:

 1. braku odpowiedniego lub ważnego biletu lub,
 2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub,
 3. naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,

kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej.

10.4.

W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.

10.5.

W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.

10.6.

Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem.

10.7.

W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę do której on nie należy lub nieuprawnioną, kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.

10.8.

W razie spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, sprawca obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej przewidzianej w taryfie. Uiszczenie opłaty dodatkowej, nie zwalnia sprawcy zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.

 

Postanowienia końcowe.

11.1.

Skargi i reklamacje  w sprawach związanych z przewozem osób i bagażu mogą być składane pisemnie lub ustnie w siedzibie przewoźnika, który ma obowiązek je rozpatrzyć niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

11.2.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

 

Szczecinek, 13 grudnia 2018 roku

 

 

                     KOMUNIKACJA  MIEJSKA

                     Spółka z o.o. w Szczecinku

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku

ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek | telefon: +48 94 374 35 73 | email: miejkom@km.szczecinek.pl